ChiShona Department

The subject falls under the African Languages Department. It enrols post A-Level candidates who wish to become Chishona in secondary schools.

CHINANGWA

Kuuritsa vadzidzisi vane unyanzvi  vanozvipira nokukwikwidza munezvedzidzo  pamatanho ose okusekondari muZimbabwe nepasi rose.

ZVATINOKOSHESA MUBASA REDU

  •  Kuda nokusimudzira nyika, Kushangazhika, Kugarisana kwemarudzi, Unhu, Unyanzvi pabasa
  •  Ruremekedzo/ Rukudzo, Kuvimbika/ Kutendeka

CHISHONA  ZURO, NHASI NAMANGWANA

Vavariro huru yebazi reChiShona ndeyokubika mudzidzisi anogona kudzidzisa ChiShona zvino unyanzvi achikwana munharaunda yanhasi, mangwana nepasi rose.

Izvi zvinogoneka nokuti ChiShona mutauro waamai, rupawo runotisiyanisa nevamwe vanhu, chombo chokufunga nacho, chombo chokufambisa mashoko nokupembedza tsika namagariro edu.

ZVINODZIDZISWA MUBAZI RECHISHONA ZVINOSANGANISIRA:

  • UVARANOMWE
  • DUDZIRAMUTAURO:
  • RUZHA RWOMUTAURO
  • MADZIDZISIRO:
  • MHENENGURO
  • TSIKA NAMAGARIRO AVASHONA